This type of stratus cloud forms in mountainous areas.
Courtesy of Olga and Sergei Kuznetsov